Akash Pattanayak, Meghana Mungikar and Prerna Kundu