Author: Mallika Prasad Sinha and Ram Ganesh Kamatham